การฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ณ เขาชนไก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

การฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 2- 5 มีนาคม  พ.ศ. 2567 โดย ครูทิพย์พระเนตร ทองรัตน์, ครูสุเทพ อบเชย และครูพรศักดิ์  เมืองงาม ได้รับมอบหมาย จากท่านผู้อำนวยการ สุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อย ณ  เขาชนไก่  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี