๖๐ ปี วันพระราชทานกำเนิด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานครบ ๖๐ ปี วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ในการนี้ องคมนตรี ได้วางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นไปยังหอประชุม อาคาร ๕๐ ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหาราชทั้ง ๓ พระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียน

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม เพื่อเชิญมาถวายพระสงฆ์ในพิธีดังกล่าวจากนั้น องคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเข็มหัวหน้านักเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน หลังเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศล องคมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา ของโรงเรียน ณ อาคารกาญจนาภิเษก และร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบ ๖๐ ปี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และนักเรียนเก่า เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันเป็นจำนวนมาก ในการนี้ทางโรงเรียนได้รณรงค์สวมชุด “ราชนิยมราชวิทยาลัย“ (โจงกระเบน) โดยนำแบบมาจากชุดนักเรียนโรงเรียนราชวิทยาลัยเดิม เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและอัตลักษณ์ความเป็นไทย