การสรุปองค์ความรู้การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19

การสรุปองค์ความรู้การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19
ของนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย เด็กชายปารุจ โกยอัครเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (บ้าน 4)
Cr.ครูนงลักษณ์ นาคชำนาญ