คู่มือพนักงานและระเบียบข้อบังคับการทำงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ

Handbook for Employees of King’s College

คู่มือพนักงาน

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำคู่มือพนักงานและระเบียบข้อบังคับการทำงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหมายให้พนักงานของโรงเรียนฯ ได้นำไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี รักษาความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ทั้งระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้า และความมั่นคงของทั้งพนักงานและโรงเรียนฯ สืบไปโรงเรียนฯ ถือว่า พนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจคู่มือพนักงานฉบับนี้ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและประกาศฉบับอื่น ๆ ทั้งที่มีผลใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า ซึ่งคู่มือพนักงานฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น พนักงานจึงควรติดตามประกาศระเบียบต่างๆ ที่โรงเรียนฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป