King’s College Core Values

ค่านิยมองค์กร คือ หลักการและพฤติกรรมชี้นำที่สื่อถึงความ คาดหวังให้องค์กรและบุคลากรปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนและหนุนเสริมวัฒนธรรม ที่พึงประสงค์ขององค์กร รวมทั้งสนับสนุนและชี้นำการตัดสินใจของ บุคลากรทุกคนและช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการ ที่เหมาะสม (กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์, ๒๕๕๙)

 

ตัวอย่าง  ค่านิยมองค์กร
TEAM

T = Together (ร่วมกัน)

E = Everyone (ทุกคน)

A = Achieves (สำเร็จ)

M = More (มากขึ้น)