ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110
หมายเลขโทรศัพท์ 034-311278,311685 หมายเลขโทรสาร 034-311684,312043