Category Archives: Students

แนะแนวการศึกษาต่อและทักษะชีวิต ในหัวข้อ “รู้ TCAS รู้อนาคต”

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ กิจกร

จิตอาสา ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะครูและนักเรียน ระ

ผู้ปกครองนำสิ่งของมาร่วมบริจาคให้โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ปกครองนำสิ่งของมาร่วมบริจาคให้โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เ

การบรรยายให้ความรู้เจาะลึก TGAT 1 (วิชาภาอังกฤษ) ให้กับนักเรียน ม.6

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ กิ