Category Archives: Students

แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้น ม. 5 – 6 (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)

วันพฤหัสบดี 14  กันยายน  พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ ก

ท่านผู้อำนวยการพบนักเรียน ในช่วงกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นายอรรฐ

ร่วมกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V – Star ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 งานชุมชนสัมพันธ์ และกลุ

โครงการเกมเมอร์พิชิตฝัน School Tour ค้นหาเส้นทางความสนใจในสายอาชีพอีสปอร์ต

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทย