Category Archives: Students

รับรางวัลชมเชย อันดับ ๒ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรี

การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๖

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชว

โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 Thailand English Speech Contest, TESC 2023

คณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรี

ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์

วันศุกร์ที่ 8  ธันวาคม  พ.ศ.  2566  นางสาวจารุณี สอนใจ