Category Archives: Students

รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

        โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรม Metaverse Go To School หลักสูตรบูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริงฯ

วันเสาร์ที่  18  มีนาคม พ.ศ.  2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้