Category Archives: HR

ประกาศวันหยุดราชการ ประจำปี 2564

วันหยุดประจำปี 2564 สำหรับหน่วยงานที่มีความจำเป็นในการบริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม อาจจะไม่จำเป็นต้องหยุดตามที่รัฐบาลกำหนด

คู่มือพนักงานและระเบียบข้อบังคับการทำงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำคู่มือพนักงานและระเบียบข้อบังคับการทำงานนี้ขึ้น