Category Archives: News and Activity

การฉีดวัคซีน Pfizer (เข็ม 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

  วันจันทร์ที่  15 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.

พิธีปิดการอบรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบร

การอบรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

  กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระ

ผู้ปกครองนักเรียน มอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 (จำนวน 1,000 ชุด)

    วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ.   2564 คุณนาถยา  คน

ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเดชานุสรณ์ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพ