ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

            ชุมนุมเท่อย่างไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IEP. Field Trip และ กิจกรรม IEP. Guide

                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทาสีฟุตบาทภายในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2567  นางสาวสุกัญญา 

พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  โรงเรียน ภ.ป.ร. รา

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรีย