งานอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับปรุง หอนอน บ้าน 3

  งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช

งานอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับปรุง หอนอน บ้าน 1

งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิ

ทาสีฟุตบาท ภายในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมฯ

            งานอาคารสถานที่ ร่วมกับงานซักรีด กลุ่มบริหา