ประชุมครู ผ่านระบบการประชุม Video Conference

วันอังคารที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.  2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโ

โรงเรียนได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาค ให้กับทางเทศบาลเมืองสามพราน

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอขอบคุ