การอบรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

  กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระ

ผู้ปกครองนักเรียน มอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 (จำนวน 1,000 ชุด)

    วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ.   2564 คุณนาถยา  คน

ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเดชานุสรณ์ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพ

รับรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

วันอาทิตย์ที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.ร

ผู้ปกครองนักเรียนมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 1,000 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 5 ลัง

      คณะผู้บริหาร  ครู  และบุลากรทางการศึกษา  และนักเร