การฉีดวัคซีน Pfizer (เข็ม 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

  วันจันทร์ที่  15 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  โรงเรียน ภ.ป.

พิธีปิดการอบรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบร