Author Archives: CATinfonet Support

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 สังกัด สพป.นครปฐม เขต 3 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังนี้ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกำหนดวิธีปฏิบัติของผู้มีสิทธิและส่วนราชการให้ถือปฏิบัติ

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้

ประกาศวันหยุดราชการ ประจำปี 2564

วันหยุดประจำปี 2564 สำหรับหน่วยงานที่มีความจำเป็นในการบริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม อาจจะไม่จำเป็นต้องหยุดตามที่รัฐบาลกำหนด

คู่มือพนักงานและระเบียบข้อบังคับการทำงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำคู่มือพนักงานและระเบียบข้อบังคับการทำงานนี้ขึ้น