การแข่งขัน อ่าน ฟัง เสียง (โครงการเท่อย่างไทย) กับธนาคารธนชาต ในระบบออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง (โครงการเท่อย่างไทย) กับธนาคารธนชาต ในระบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (จากผู้แข่งขัน ๑๐๘ คน)
เด็กชายภัทรพล  แสงสวย  ม.๒/๔  บ้าน ๒ ได้อันดับ ๑๔
เด็กชายธนาธร  พุ่มพวง  ม.๒/๒ บ้าน ๑ ได้อันดับที่ ๑๗
เด็กชายธราธร  หุ่นสม  ม.๒/๕  บ้าน  ๒  ได้อันดับที่ ๒๐
เด็กชายณราเมศ  หาระสาร ม.๒/๑ บ้าน ๓ ได้อันดับที่ ๓๗

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (จากผู้แข่งขัน ๑๓๐ คน)
นายกพลเอก หมั่นอาพร ม.๕/๒ บ้าน ๒ ได้อันดับที่  ๑๑๖
นายเวสารัช  ขจรประศาสตร์ ม.๕/๓ บ้าน ๑ ได้อันดับที่  ๗๖
นายศุภกรณ์ชัย ทองรวย ม.๖/๓ บ้าน  ๔ ได้อันดับที่  ๙

โดย นายศุภกรณ์ชัย ทองรวย  ม.๖/๓ บ้าน  ๔ ได้อันดับที่  ๙ ผ่านรอบคัดเลือก เข้าชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คุณครูสิริรัตน์ ครามวิชิต  และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมฝึกซ้อมให้กับนักเรียน