วิสัยทัศน์
“สุภาพบุรุษ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ก้าวไกลด้านความเป็นผู้นำ ล้ำเลิศการศึกษาสู่ สากล
ฝึกฝนบุคลิกภาพ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้ระบบพลับลิคสคูล”

พันธกิจ
1. สร้างนักเรียนให้เป็นสุภาพบุรุษตามพระราชประสงค์
2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21
3. ปลูกฝัง ฝึกฝนให้นักเรียนมีบุคลิกภาพสง่างามตามวัฒนธรรมองค์กร
4. ปลูกจิตสำนึกในการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
5. พัฒนารูปแบบการอยู่ประจำชายภายใต้ระบบ Public School