คณะผู้บริหารเข้าสวัสดีปีใหม่และขอคำชี้แนะแนวทาง ในการบริหารจัดการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

        วันจันทร์ที่ 17 มกราคม  พ.ศ.  2565 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายเฉลิมชัย  เพชรสน  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าแสดงความยินดีกับ พลเอก ภูมิพัฒน์  จันทร์สว่าง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วย ผบ.ทบ.)

       พร้อมทั้งได้เข้าขอคำชี้แนะแนวทางในการบริหารจัดการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากนายสุรินทร์ สว่างอารมณ์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.ภูธร จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และทางโรงเรียนต้องขอบคุณ สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ เอ็กซเรย์ – แล็บ นายแพทย์สมบัติ  สันติภาษ  ซึ่งให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจ  ATK  ให้กับคณะผู้บริหาร ก่อนการเข้าพบในครั้งนี้