Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - ชั้นโท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt alt

alt alt

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ในนามเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม จัดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และจัดสอบธรรมศึกษาชั้นโท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี และสอบธรรมศึกษาชั้นโทครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้ด้านพระพุทธศาสนา การเขียนเรียงความกระทู้ธรรม ซึ่งเป็นการฝึกสมาธิ และฝึกให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียน

 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.