Get Adobe Flash player
วันสอบ O-Net ของ ป.6 และ ม.3 (31 ม.ค. 58)
Courtesy of Go Mylo Countdown
วันสอบ O-Net ของ ม.6 (7-8 ก.พ. 58)
Courtesy of Go Mylo Countdown
Home ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารปัจจุบัน การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน
ด้วยโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23(6) กรณีเป็นพัสดุที่โดยคุณลักษณะการใช้งานหรือมีข้อจำกัดของเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 โดยวิธีพิเศษ จำนวน 93 รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้นกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดขอรับและยื่นซองสอบราคาซื้อหนังสือโดยวิธีพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ฝ่ายพัสดุโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคาร 7 ชั้น
สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ฝ่ายพัสดุโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3431-2040 ในวันและเวลาราชการ