Get Adobe Flash player
วันสอบ O-Net ของ ป.6 และ ม.3 (31 ม.ค. 58)
Courtesy of Go Mylo Countdown
วันสอบ O-Net ของ ม.6 (7-8 ก.พ. 58)
Courtesy of Go Mylo Countdown
Home ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารปัจจุบัน การเกษียณอายุราชการ

การเกษียณอายุราชการ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน
เนื่องในวันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น. โรงเรียนได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้กับท่านผู้อำนวยการและคณะครูรวมทั้งครูที่เกษียณอายุราชการ คุณครูวีระพล ยิ่งเจริญ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนเก่าทุกคนได้ร่วมงานในครั้งนี้

alt