Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สารสนเทศ - สาระ วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ครู คศ.4
เชี่ยวชาญ
- 1 -    
ครู คศ. 3
ชำนาญการพิเศษ
1 3 -    
ครู คศ. 2
ชำนาญการ
2 3 -    
ครู คศ. 1 1 2 -    
ครูผู้ช่วย 1 - -    
พนักงานราชการ - - -    
ครูอัตราจ้าง - - -    
รวม 5 9 -    
 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.