Get Adobe Flash player
วันสอบ O-Net ของ ป.6 และ ม.3 (31 ม.ค. 58)
Courtesy of Go Mylo Countdown
วันสอบ O-Net ของ ม.6 (7-8 ก.พ. 58)
Courtesy of Go Mylo Countdown
Home หน่วยงานภายใน สาระ ศิลปศึกษา ภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

ภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

สารสนเทศ - สาระ ศิลปศึกษา

ข้อมุลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

alt นางอรณิช      เกียรติอุบลไพบูลย์
ตำแหน่ง     ครู ค.ศ.3  ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
แผนงาน ฝ่ายวิชาการ และ กลุ่มสาระการเีรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1
สอนรายวิชา
     - ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่1
                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
alt ว่าที่ร้่อยตรีหญิงจีรพรพจี    ศรีเพชรเจริญ
ตำแหน่ง   ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
ควบคุมดูแลวงดนตรีไทย วงโยธวาทิต วงคอนเทม และนักร้อง
สอนรายวิชา
     - ดนตรี- นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
     - IS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 5
alt นายประสาร   มีปาน
ตำแหน่ง     ครูค.ศ.3  ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
1.งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2.ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2
3.สอนรายวิชา
     - ทัศนศิลป์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
alt นายพัฒน์พงศ์     บรรณการ
ตำแหน่ง      ครู ค.ศ.3 ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
1.วัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2.ควบคุมวงดนตรีสตริงของโรงเรียน
3.สอนรายวิชา
     -ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
     -เพิ่มเติมขลุ่ยไทย ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1
     -เพิ่มเติมรีคลอเดอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
alt นางสาวสุทธาทิพย์ คำนิกร
ตำแหน่ง    ครู ผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเีรียนรู้ศิลปะ
สอนรายวิชา
     - ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
   
  นายเกรียงไกร   คุณัชญ์ธาดา
ตำแหน่ง    ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่
1.พัสดุ  กลุ่มสาระการเีรียนรู้ศิลปะ
2.ควบคุมดูแลหุ่นยนต์ทำมือของโรงเรียน
3.สอนรายวิชา
     - ทัศนศิลป์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3