Get Adobe Flash player
Home คณะผู้บริหาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

alt alt

alt alt
alt alt

นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธาน
สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู - อาจารย์ ได้พัฒนาทักษะด้าน
การวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2012 เวลา 19:55 น.)