Get Adobe Flash player
วันสอบ O-Net ของ ป.6 และ ม.3 (31 ม.ค. 58)
Courtesy of Go Mylo Countdown
วันสอบ O-Net ของ ม.6 (7-8 ก.พ. 58)
Courtesy of Go Mylo Countdown
Home คณะผู้บริหาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

alt alt

alt alt
alt alt

นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธาน
สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู - อาจารย์ ได้พัฒนาทักษะด้าน
การวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2012 เวลา 19:55 น.)