Get Adobe Flash player
วันสอบ O-Net ของ ป.6 และ ม.3 (31 ม.ค. 58)
Courtesy of Go Mylo Countdown
วันสอบ O-Net ของ ม.6 (7-8 ก.พ. 58)
Courtesy of Go Mylo Countdown
Home ข้อมูลทั่วไป เครือข่ายองค์กร

เครือข่ายองค์กร

สารสนเทศ - ข้อมูลทั่วไป

 

 รายชื่อคณะกรรมการราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลำดับที่ ชื่อ    -    สกุล ตำแหน่ง
1 นายวรฉัตร                                                                                                                 เหราบัตย์ ประธาน
2 พล.ร.ต.ชัชรินทร์                        ชูศรี                                                              รองประธาน
3 นายพิชิตพล                                                บุนนาค                                                      เหรัญญิก
4 นายถิรกิตต์                                                  สถิรกุล                                                        เลขานุการ
5 นายสุวิทย์    แก้วค้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 นายนิยม                                กรรณสูต                                                 กรรมการ
7 นายนพดล                              สระวาสี กรรมการ
8 นายชัยศักดิ์ เวชพานิช                กรรมการ
9 นายไกรศร ปาลวัฒน์วิไชย กรรมการ
10 นายวาสิต พยัคฆบุฑร             กรรมการ
11 นายพงศธร                                                   จียังสุวัติ                                                                กรรมการ
12 นายเดชาภิวัฒน์                        ณ สงขลา                                               กรรมการ 
 

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมราชวิทยาลัย
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลำดับที่ ชื่อ   -   สกุล ตำแหน่ง
1 พลตรี นพ. ปริญญา   ทวีชัยการ นายกสมาคมราชวิทยาลัย
2 นายสุกิจ ศรีบัวทอง อุปนายก  1
3 พ.อ.อัครพล   โกมลมิศร์ อุปนายก  2
4 นายนพเก้า เจริญทรัพย์ อุปนายก  3
5 นายสุวิทย์ แก้วค้า เหรัญญิก
6 นายวีระ ผลวัฒนะ เลขาธิการ
7 นายพีระพงศ์ ศรีโพธิ์เผือก ผู้ช่วยเลขาธิการ
8 นายเวชสิทธิ สุขมาก ปฏิคม

 

ลำดับที่ ชื่อ   -   สกุล ตำแหน่ง
9 นายวัชรวิทย์ ทรัพย์เพิ่มพูนสุข บรรรณรักษ์
10 นายวิญญูชนก แก้วนอก นายทะเบียน, ประชาสัมพันธ์
11 นายอาคม วรวงษ์พันธุ์ กรรมการ
12 นายครรชิต โขมพัตร กรรมการ
13 นายเธียรธวัช จารุรัตน์ กรรมการ
14 นายกิจพัฒน์ สุสมบูรณ์ กรรมการ
15 นาย นิติธรรม   กันอริ กรรมการ
16 นายสุพจน์  ตั้งจารุจุรี กรรมการ
17 นายสุรินทร์ ชลพัฒนา กรรมการ
18 นายเอกราช รุ่งเรือง กรรมการ
19 พ.ต.ท. สุทธิพงษ์   เพชรรักษ์ กรรมการ
20 นายธีรยุทธ คงมณี กรรมการ
 

 
รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลำดับที่ ชื่อ   -   สกุล ตำแหน่ง
1 พลตำรวจตรีสัณฐาน                                                                                                ชยนนท์                                                                           นายกสมาคม
2 นายสุวัฒน์                                                      อ้นใจกล้า                                                                         อุปนายกสมาคม 1
3 นายขุนทอง                                                    จริตพันธ์                                                                            อุปนายกสมาคม 2
4 นายวีระ ผลวัฒนะ                                                                         อุปนายกสมาคม 3
5 นายสุวิทย์                                                         ชัยสวัสดิ์                                                                          อุปนายกสมาคม 4
6 นายประดิษฐ์ เฉลิมกิจไพศาล                                                                อุปนายกสมาคม 5
7 พันตำรวจโทนพดล                                  ถิรประวัติ   เลขานุการ
8 นางอรมน                                                         บุตรน้ำเพชร                                                                      ผู้ช่วยเลขานุการ
ลำดับที่ ชื่อ   -   สกุล ตำแหน่ง
9 นางสุนันท์                                                       เลิศพัฒนสกุล                                            เหรัญญิก
10 นายวีระพล  ยิ่งเจริญ                                                                            หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
11 นายบวรวัฒน์                                 ปัทมานุช                                                                         นายทะเบียน
12 นายสมมน                                                     ศรีโสภา                                                                           ปฏิคม
13 นายพรชัย                                                       จารึกศิลป์                                    สวัสดิการ
14 นายชนะ                                                           พันธุ์กระทึก                                                                      ฝ่ายกิจกรรม 
15 นายโสภณ                                                     ภาณุลาวัณย์                                                                     ฝ่ายกิจกรรม 
16 นายชัยณรงค์                                 รัตน์วิจิตต์เวช                                                                    ฝ่ายกิจกรรม 
17 นายมูละเดช                                               เสมา                                                                                     ฝ่ายกิจกรรม
18 นางจรัสศรี คำสุวรรณ                                                                         ประชาสัมพันธ์
19 นางจรัสศรี                     เล้าอรุณ กรรมการ