Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

ประกาศ สอบราคาจ้างแรงงานประกอบการและบริการอาหาร

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt
ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง สอบราคาจ้างจัดหา บริษัท/ห้าง/ร้าน แรงงานประกอบการและบริการอาหารให้กับนักเรียน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ประกาศจากงานแผนงาน

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

ประกาศจากงานแผนงาน

กำหนดส่งเอกสารงานแผนงาน   ส่งวันพุธที่  2  ตุลาคม  2556  ที่ชั้น 2  งานนโยบายและแผน 
มีดังนี้

                   1. แบบสรุปติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน ปี2556
                   2. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งานประจำ   ปีงบประมาณ 2557
                   3. ตารางสรุปโครงการ/งานประจำ ที่ขออนุมัติ  ปีงบประมาณ 2557
                   4. ปฏิทินกิจกรรม  ปีการศึกษา 2557   
                                                                              
                                                                                                              ขอบคุณมากคะ
 

ภาระงานปิดเทอมของนักเรียนทุกระดับชั้น

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารการศึกษาalt altalt

 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2556

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

          ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี้
                    นายศักดา               ฉันทาคโม              รองผู้อำนวยการ
                    นายประเทือง          เผ่าประพัฒน์          ครู
                    นางจารุณี               ยมจินดา                 ครู
                    นางสาวสุภาภรณ์     รัชฉวีวรรณ             ครู
                    นายนรสิงห์             คำสุวรรณ               ครู
                    นางอุสาห์               โค้วฮวด                 ครู
                    นายสุบิน                 ชินเสนา                ลูกจ้างประจำ
          ทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละ ทุ่มเท มุ่งมั่น และอดทน ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบเกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2556 ขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

รับโล่รางวัลเกียรติคุณสุดยอดส้วมจังหวัดนครปฐม ปี 2556

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

                 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556  นายบัญชร  จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูศิริศักดิ์ สาสะ และนักเรียนคณะจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาส้วม รับโล่รางวัลเกียรติคุณสุดยอดส้วมจังหวัดนครปฐม ปี 2556 ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จากนายวันชาติ  วงษ์ชัยชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.