Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

                    วันศุกร์ที่  22  พฤษภาคม  2558 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมครู และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน  ณ  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

"พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน" ต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

            วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.09 น. นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต นำคณะครู จำนวน 132 คน และนักเรียน จำนวน 1,167 คน กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน หน้าพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตามธรรมเนียม  ที่โรงเรียนเคยปฏิบัติมา  เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนครบรอบ 50 ปี ภายในพระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งสาบานตน ต่อพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

 

แจ้งรายละเอียดการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

เรียน ผู้ปกครอง

     โรงเรียนแจ้งกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับ การสมัครเป็น นศท. ใหม่

และการรายงานตัว เพื่อเข้ารับการฝึก รายละเอียดดังนี้

     1. วันจันทร์ ที่ 25 พ.ค. 58 โรงเรียนจะนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ไปสมัครและทดสอบ เพื่อเป็น นศท. ใหม่ การเตรียมการ ให้กรอกเอกสาร

ใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังรายละเอียดที่แจ้งนักเรียนไปแล้วนั้น

     2. นศท. ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 รายงานตัวเข้ารับการฝึกและเลื่อนชั้น 

ในวันที่ 25 พ.ค. 58 การเตรียมการ กรอกเอกสาร ตามแบบ รด.2 พร้อม

แนบเอกสารประกอบ ดังรายละเอียดที่แจ้งนักเรียนไปแล้วนั้น

     โรงเรียนแจ้งและประสานงานผู้ปกครอง เพื่อเตรียมการดังกล่าว

     อนึ่งในวันที่ 25 พ.ค. 58 หากนักเรียนหรือ นศท. แต่งกายไม่เรียบร้อย 

ทางศูนย์ฝึกจะไม่รับสมัครและรับรายงานตัว ดังนั้นขอประสานงานแจ้งผู้ปกครอง

กวดขันนักเรียนเรื่องเครื่องแบบให้เรียบร้อย

                                                                 งานรักษาดินแดน

 

การประชุมสามัญ คณะกรมมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

           วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน  ในพิธีเปิดการประชุมสามัญ คณะกรรมการ นักเรียน ปีการศึกษา 2558  ณ  หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นประธาน  ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่  3/2558  ณ  หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.