Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันปิยมหาราช" ๒๕๕๗

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

 

  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เนื่องใน "วันปิยมหาราช" โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้แทนองค์กร เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ยังความร่มเย็นเป็นสุขให้บังเกิดแก่อาณาประชาราษฎร์ สืบจนปัจจุบัน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 

 

รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการเสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

 

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนจำนวน ๒๙ คน เข้าเฝ้า รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ในการเสด็จไปถวายผ้าพระกฐินและประทานของที่ระลึก แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

 โดยมีคุณครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน คุณครูสุทธิรัตน์ ศรีเกษม คุณครูอรวรรณ จากโรงเรียนระยองปัญญานุกุล  ผู้ปกครองนักเรียนพร้อมนักเรียน จำนวน ๗ คน คือ  ด.ช.วรพงษ์ เอี่ยมเจริญ ด.ช.จุลศักดิ์ แซ่ลิ้ม ด.ช.ศุภกร ด.ช.เกริก กิราวัลย์ ด.ช.ณัฐธัญ ละอองแก้ว ด.ช.อมรเทพ และ ด.ช.เบญจาทิกุล

 

 

 

การอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร ครูและบุคลกรทางการศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2557

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

 

     เมื่อวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมสัมมนาคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิธีเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง "ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับการ สนองงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "โดย ดร. ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวังประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในช่วงบ่าย ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากท่าน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในหัวข้อ "ทิศทางการศึกษาของโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ (ประเภทประจำ) สู่ความเป็นสากล" ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้น บีช อำภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

การอบรม เรื่อง การนำ " ASEAN Curriculum Sourcebook " สู่การปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

       
       เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดการอบรม เรื่อง การนำ " ASEAN Curriculum Sourcebook " สู่การปฏิบัติ เพื่อให้
ครูนำข้อมูลอาเซียน ไปบูรณาการตัวชี้วัด ในสาระการเรียนรู้ รายวิชาที่ตนเองสอน โดยเชิญ
อาจารย์ณัฐพงษ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
และอาจารย์ทวิช ลักษณ์สง่า จากโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐมเป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ หอประชุมโรงเรียน

 

รับพระราชทานโล่ที่ระลึกในการสนับสนุนการบริจาคโลหิต ฯ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

            
             เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ไปรับพระราชทานโล่ที่ระลึกในการสนับสนุนการบริจาค
โลหิต ฯ ประจำปี 2557 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.