Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบข้อมูลพยากรณ์อากาศ
Home

การอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร ครูและบุคลกรทางการศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2557

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

 

     เมื่อวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมสัมมนาคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิธีเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง "ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับการ สนองงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "โดย ดร. ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวังประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในช่วงบ่าย ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากท่าน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในหัวข้อ "ทิศทางการศึกษาของโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ (ประเภทประจำ) สู่ความเป็นสากล" ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้น บีช อำภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

การอบรม เรื่อง การนำ " ASEAN Curriculum Sourcebook " สู่การปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

       
       เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดการอบรม เรื่อง การนำ " ASEAN Curriculum Sourcebook " สู่การปฏิบัติ เพื่อให้
ครูนำข้อมูลอาเซียน ไปบูรณาการตัวชี้วัด ในสาระการเรียนรู้ รายวิชาที่ตนเองสอน โดยเชิญ
อาจารย์ณัฐพงษ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
และอาจารย์ทวิช ลักษณ์สง่า จากโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐมเป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ หอประชุมโรงเรียน

 

รับพระราชทานโล่ที่ระลึกในการสนับสนุนการบริจาคโลหิต ฯ

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

            
             เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ไปรับพระราชทานโล่ที่ระลึกในการสนับสนุนการบริจาค
โลหิต ฯ ประจำปี 2557 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

 

ผลการแข่งขันอ่านฟังเสียง รอบชิงชนะเลิศ ธนาคารธนชาต

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

alt

              วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งนักเรียน    เข้าร่วมประกวดแข่งขัน การอ่านฟังเสียง ซึ่งจัดโดยธนาคารธนชาต ในโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
          เด็กชายจิณณพัตร เทียมทรัพย์ ระดับชั้น ม.๑/๕
          ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน ๖,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่
          เด็กชายสิริวิชญ์ เทพอวยพร ระดับชั้น ม.๒/๕
          ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท

ครูผู้ฝึกซ้อมและดูแล  นางสิริรัตน์ ครามวิชิต

 

โครงการพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์ - ข่าวสารปัจจุบัน

             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล English Holiday Programme ห้องเรียน IEP เพื่อสร้างความตระหนักและวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน   มุ่งสู่มาตรฐานสากล ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ป.6/1 วันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557
alt

ม.2/5 วันที่ 28 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557
alt


 

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการจาก สพฐ.