กำหนดการ  คลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำโดย นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียนอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (PREFECT) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในระหว่างวันที่ 
1 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัฒนธรรมของโรงเรียน
ที่มุ่งเน้นความเป็นลูกผู้ชายอย่างภาคภูมิ และสร้างพลเมืองดีของชาตินักเรียนทุกคน
จำเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจหล่อหลอมบุคลิกภาพทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ เพื่อปลูกฝังความเป็นสุภาพบุรุษที่มีจิตวิญญาณ Esprit de Corps
(ราชวิทย์จิตใจสามัคคี) และพร้อมด้วย ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน เทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงนักเรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร
และปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ช่วยคุณครูหอในการดูแล
รุ่นน้องต่อไป โดย นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรม ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ. ศ. 2563 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และระดับชั้นอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้มีการตรวจคัดกรองวัดไข้และปฏิบัติ
ตามมาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอร์เนชั่นแนล  อ้อมน้อย
   โดย นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียน
ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน 
พร้อมกับชี้แจงมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
ให้กับนักเรียนและแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

       วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ภ.ป.ร. 
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจดูความพร้อมหอพักนักเรียน
และที่รับประทานอาหาร ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - 19