วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี
นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ลานพระบรมรูป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
ทักษิณานุปทาน ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ณ พระอุโบสถ  วัดบวรนิเวศวิหาร  เขตพระนคร  กรุงเทพ
นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูถัมภ์ 
นำคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ
พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ ๓
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานครมหานคร

           
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พิธีถวาย
ราชสักการะ หน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ภ.ป.ร. 
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชมรมครูอาวุโส โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น ๒ รุ่น ๔ รุ่น ๖ รุ่น ๗ รุ่น ๘ รุ่น ๙ รุ่น ๑๐ รุ่น ๑๒ รุ่น ๑๓
รุ่น ๑๔ รุ่น ๑๖ รุ่น ๑๗ รุ่น ๑๘ รุ่น ๑๙ รุ่น ๒๔ รุ่น ๒๗ รุ่น ๒๘ รุ่น ๓๐ รุ่น ๓๑ 
รุ่น ๓๒ รุ่น ๓๕ รุ่น ๓๙ 
รุ่น ๔๐ รุ่น ๔๕ และโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมวางพวงมาลา
นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ณ ลานพระบรมรูป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ภาพเพิ่มเติม  ลิกที่นี่


วันที่ 7 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน ภ.ป.ร.
 ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม Overseas Classroom
สำหรับนักเรียนห้องเรียน Intensive English Programme ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษ
ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองในต่างประเทศ และได้มีโอกาส
ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์จริง ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย


กำหนดการ  คลิกที่นี่