วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และชมรมครูอาวุโส โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ อาคารถาวรวัตถุภายในวัดสรรเพชญและเพื่อเป็นการรักษาประเพณี ที่สำคัญ

ของพุทธศาสนิกชนที่พึงปฏิบัติ กอปรกับเป็นการส่งเสริมการทำงานและมีส่วนร่วมกับชุมชน
ณ วัดสรรเพชญ ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

กำหนดการ  คลิกที่นี่

 

       วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. นายพยุง ศรันญูาติวงศ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมชมและเชียร์การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างทีม Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak (Integomb) ประเทศมาเลเซีย กับทีมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามกีฬา
ราชวิทยาลัย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งผลการแข่งขันโรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัยฯได้รับชัยชนะ
ในครั้งนี้ เวลา 18.30 น. นายบำรุง เสียงเพราะดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี งานเลี้ยงสังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้ง 2 โรงเรียน โดยมี ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้ร่วมให้การต้อนรับ และชมการแสดงบรรเลงเพลงด้วยวงดนตรีสากลของโรงเรียน
และการแสดงกลองยาว รวมถึงการแสดงของนักกีฬาของทั้ง 2 โรงเรียนที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน
ระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่


         
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 25561  นายกัมพล โพธิ์ระดก รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร ครู
และนักเรียน 
ให้การต้อนรับนักกีฬารักบี้เชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างทีม Sekolah Berasrama
Penuh Integrasi Gombak (Integomb) ประเทศมาเลเซีย กับทีมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันศุกร์ที่  9
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่